تبلیغات کاپری1
تبلیغات کاپری3
تبلیغات کاپری2
تبلیغات کاپری4
بالا

Action

دانلود اکشن های فتوشاپ سری هشتم شامل
اکشن تغییر رنگ، اکشن اصلاح رنگ، اکشن افکت تصویر، اکشن روتوش خودکار، اکشن سپیا، اکشن نگاتیو، اکشن رنگ تیره و روشن، اکشن نقاشی، اکشن برطرف کردن چروک صورت، اکشن یکنواخت کردن سطوح، اکشن تکه تکه کردن عکس، اکشن عکس قدیمی
Download free Adobe photoshop actions set 8 contain
Photoshop Dark color action, Photoshop color action, Retouching action, Color modifying action, color correcting action, Photo effect action, retro action, Sepia action, Negative action, Skin smoothing action, Old photo action 

Photoshop actions set8


-Download Photoshop actions set8 capri.ir-


Total: 1 file - Size: 4.7 mb - Format: Zip

دانلود اکشن رترو برای فتوشاپ سری 3
این مجموعه از اکشن ها برای تفییر رنگ و افزودن افکت رترو بر روی تصاویر در فتوشاپ بکار میرود
Download Adobe photoshop retro actions set3
For color modifying and add retro effect to your pictures add and Use this collection in photoshop. 

Adobe photoshop retro actions


-Download photoshop retro actions set3 capri.ir-


Total: 1 file - Size: 3 mb - Format: Zip

دانلود اکشنهای فتوشاپ سری 7 شامل
اکشن اصلاح رنگ، اکشن تغییر رنگ، اکشن روتوش حرفه ای، اکشن بهبود رنگ، اکشن عکاسی و عکس پردازی، اکشن رترو و ...
Download free Photoshop Actions such as:
Color Actions, Color modifying actions, Color balance actions, Retro actions, Color improving actions, Photography actions and... for Adobe photoshop any versions. 

Adobe photoshop actions set7


-Download Adobe photoshop actions set7 capri.ir-


Total: 1 file - Size: 4.1 mb - Format: Zip

دانلود اکشنهای افکت نوشته و لایه برای فتوشاپ
این مجموعه از اکشنها شامل: اکشن ماتریکس، اکشن طلایی، اکشن حباب آب، اکشن آجری، اکشن برجسته، اکشن موشن، اکشن آکوا، اکشن تاریک، اکشن سه بعدی، اکشن ذره بین، اکشن شفاف، اکشن پلاسما، اکشن قرمز، اکشن مایع، اکشن رعدوبرق و صاعقه و... میباشد
Download Free Photoshop text effect actions contain: Photoshop Layer actions, red actions,Plasma actions, Matrix action, Gold action, Bulb action, Brick action, Radial blur action, Bevel action, 3D action, Aqua action, Transparent action, Lightning actionand ...
Add these actions to Photoshop and Enjoy! 

Photoshop text effect actions


-Download Photoshop text effect actions capri.ir-


Total: 1 file - Size: 1 mb - Format: Zip

دانلود مجموعه ششم اکشنهای فتوشاپ-دانلود اکشن فتوشاپ-دالنود اکشن تغییر رنگ در فتوشاپ-دانلود اکشنهای اصلاح و تغییر رنگ فتوشاپ-دانلود اکشنهای رترو فتوشاپ-دانلود اکشنهای افکت رنگ در فتوشاپ-دانلود اکشنهای حالت رنگ تصاویر در فتوشاپ-دانلود اکشنهای بهبود رنگ عکس در فتوشاپ-دانلود اکشن قدیمی کردن عکس در فتوشاپ-دانلود اکشن پولاروید-دانلود اکشن کالر سپیا-دانلود اکشن خم کردن گوشه عکس برای فتوشاپ-دانلود اکشنهای گرم و سرد
Free download of Photoshop actions set6-Download photoshop color actions-Download adobe photoshop actions-Download Photoshop retro actions-Download Retro effects actions-Download color modifying actions-Download coller correcting actions-Download Color effect actions-Download color modes actions-Download Photos actions-Download photography actions-Download Polaroid actions-Download Sepia actions-Download Page curl action-Download Cool actions-Download hot actions-Download photoshop actions pro 

Photoshop actions set6


-Download Adobe photoshop actions set6 capri.ir-


Total: 1 file - Size: 3 mb - Format: Zip